Selecteer een pagina

Projecten

Door haar expertise op het gebied van Geo informatie en gewasmonitoring is BioScope betrokken bij diverse projecten.

Zoekt u voor uw project relevante knowhow?
Neem gerust contact met ons op.

 

Koolstofboeren project

Landbouw is een unieke economische activiteit omdat het CO2 uit de atmosfeer kan halen door plantengroei en koolstof opslag in de bodem. Dit vergt echter wel extra werk van de boer. BioScope ontwikkelt de instrumenten om de voortgang van koolstof opslag te monitoren, rapporteren en te verifieren. Dit past uistekend bij onze andere diensten over bodem, gewas en water. Met behulp van onder andere satellietdata, BioScope creeert een tijdlijn van het perceel, inclusief alle relevante teeltmaatregelen. Deze gegevens worden aan boeren, credit kopers, certificeerders en overheden geleverd om iedereen te informeren over de voortgang van de koolstof vastlegging. BioScope draagt bij aan projecten waar boeren koolstof vastleggen en daarmee emissies elders compenseren. Daarmee worden organisaties of activiteiten klimaat neutraal gemaakt. In het Koolstofboeren project werkt BioScope samen met ZLTO en NMI en de Stichting Nijmeegse Vierdaagse Feesten, om die feesten klimaatneutraal te laten verlopen.

ELFPO

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer over ELFPO.

FarmCube

Als dienstverlener hebben we baat bij een goede data infrastructuur bij onze klanten, in ons geval de boer. De huidige situatie laat zien dat er vele partijen zijn die data over de boer, zijn bedrijf of percelen hebben. Voorbeelden zijn bodemlaboratoria (uitslagen), afnemers (contracten) en de overheid (MijnPercelen bijv.). Echter er zijn zeer weinig boeren die een eigen data opslag geregeld hebben, waar zij onafhankelijk van softwareleveranciers data over het bedrijf verzamelen. Met het FarmCube project hebben we zo’n boer-eigen dataopslag ontworpen en toegepast in use cases. Hierin is samengewerkt met WUR, DroneWerkers, ZLTO, AVR en FarmHack. De use case waarin BioScope participeerde is het visualiseren van data in het veld. Andere use cases betroffen het opslaan van diverse informatiebronnen en het vastleggen en analyseren van tractordata. FarmCube is onderdeel van het H2020 project Smart Agri Hubs. https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiment/10-FIE-farmcube FarmCube loopt van 2019 tot 2021.

GRIP

Gezamenlijk Impact Realiseren van Precisielandbouw

Als onderdeel van de regiodeal FoodValley is een programma bodem- en waterkwaliteit opgezet. Binnen dat programma werkt BioScope samen met LTO Noord en waterschap Vallei en Veluwe in het project GRIP. In twee praktijknetwerken wordt samen met boeren en loonwerkers in de regio gedemonstreerd en geexperimenteerd hoe satellietdata in het dagelijkse werk kan worden toegepast. Welke gegevens zijn nou van belang en wanneer. Met de satellietdata worden ook verschillende teeltmaatregelen op verschillende percelen vergeleken. Met zo’n benchmark kunnen boeren elkaar bevragen en van elkaar leren.

GRIP draait van 2021-2023 in de regio FoodValley.

Sojabonen teelt (Smart Soy Bean)

In samenwerking met WUR werkt BioScope aan de monitoring van sojabonen met behulp van satellietdata. Het project speelt zich af in Brazilië waar op dit moment veel soja geteeld wordt. De kennis die we hier opdoen is van belang voor de toenemende interesse om in Nederland soja te telen. Hierdoor zijn we op tijd klaar om ook de teelt van dit gewas te ondersteunen met onze kaarten. Smart Soy Bean loopt van 2021 tot 2022.

Bodemzonering

Naast de bekende kaarten werkt BioScope voortdurend aan productontwikkeling. Een daarvan is een verbeterde bodemzonering voor akkerbouw percelen. De gangbare methoden zijn momenteel een intensieve (grid) bemonstering, of een dure bodemscan. BioScope heeft een alternatief ontwikkeld waar door slim gebruik van satellietdata bodemzones worden afgeleid. In diverse projecten werken aan verbetering van dienst, zowel de klantzijde (inpassen in de bedrijfsprocessen en werkzaamheden) en aan de productverbetering (laatste wetenschappelijke kennis toevoegen). Ook werken we aan validatie van onze bodemzonering. In de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is een vergelijking tussen methoden gedaan. Hieruit blijkt BioScope een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding te leveren.

Bodem, Scouting, Benchmarking

In een project met telers en studiegroepen heeft BioScope gewerkt aan een benchmark waarmee eenvoudig de gewasgroei tussen percelen kan worden vergelijken. De tool vergelijkt groei en stikstofgehalte van een perceel met die van andere percelen: ‘de benchmark’. Hiermee is in een oogopslag duidelijk hoe het perceel presteert.

De wens om meer met de data van gewasmonitoring te doen kwam van klanten. De wijze waarop heeft BioScope ontwikkeld is getoetst bij de praktijk. Na een jaar experimenteren lag er een prototype. Inmiddels is de benchmark opgenomen in het portfolio van BioScope.

Ieder account met twee percelen of meer kan een onderlinge vergelijking uitvoeren. Om het nog meer op de wensen van onze gebruikers af te stemmen, kunnen ook percelen met hetzelfde gewas en ras worden geselecteerd.

Het project “Bodem, Scouting, Benchmark” stond onder leiding van akkerbouwer Jan Wijnen en heeft een cofinanciering van de regio West Brabant gekregen. Het project had tot doel om satellietdata zodanig te presenteren dat boeren, adviseurs of studiegroepen de prestaties van gewassen en bodems met elkaar kunnen vergelijken. In de presentatie kan alles vergeleken worden, maar het meest voor de hand ligt de vergelijking van percelen met hetzelfde gewas en ras. De tool corrigeert ook voor verschillende zaai- of pootdatums, zodat het ook echt vergelijkbaar wordt. In het project is met een groep boeren uit West Brabant gewerkt om de wensen op te halen. Hiermee is een prototype ontwikkeld. Dit vroeg om een goede samenwerking tussen satellietdata-specialisten, software engineers, agronomen en boeren, om tot een werkend ontwerp te komen. De goede visualisatie maakt het benchmarken voor iedereen toegankelijk. Het is per 2022 opgenomen in FieldScout.